Informácie o spracúvaní osobných údajov

Spoločnosť ON Semiconductor Slovakia, a.s. so sídlom Vrbovská cesta 2617/102, 921 01 Piešťany, IČO: 36 227 943 (ďalej len ,,Prevádzkovateľ”) a jej dcérske spoločnosti sa stará o vaše súkromie a zaväzuje sa spracovávať vaše osobné údaje v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon“), ako aj s najvyššími štandardmi zásad zodpovedného spracúvania osobných údajov.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že v záujme zaistenia bezpečnosti spracúvania v zmysle čl. 32 všeobecného nariadenia o ochrane údajov prijal primerané technické a organizačné opatrenia a zaistením ochrany práv dotknutých osôb poveril externým výkonom zodpovednej osoby (DPO) spoločnosť osobnyudaj.sk, s.r.o., IČO: 50 528 041, ktorá na webovom sídle Prevádzkovateľa zverejnila všetky povinné informácie nachádzajúce sa vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov, resp. v Zákone a zaviedla transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutých osôb. Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť aj priamo na webovom sídle externej zodpovednej osoby – www.osobnyudaj.sk/informovanie. V prípade, že dotknutá osoba nemá možnosť oboznámiť sa s informáciami prostredníctvom webového sídla, je povinné informovanie možné prevziať v papierovej podobe priamo u Prevádzkovateľa.

Udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov spoločnosti ON Semiconductor Slovakia, a.s.

Ako dotknutá osoba zaškrtnutím políčka ,,Súhlasím so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov na účely zaradenia do výberového konania“ udeľujete Prevádzkovateľovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, dosiahnuté vzdelanie, znalosť jazykov, údaje o vykonaných odborných skúškach, priebeh predchádzajúcich zamestnaní (pracovné zaradenie, trvanie zamestnania), telefónne číslo, e-mail a údaje uvedené v motivačnom liste a životopise na účely zaradenia do výberového konania.

Svoj súhlas máte právo kedykoľvek písomne alebo elektronicky odvolať. Vaše údaje budú spracúvané a archivované po dobu 3 rokov. Po uplynutí tohto obdobia Vám bude zaslaná žiadosť o poskytnutie opätovného súhlasu so spracúvaním osobných údajov. V prípade, ak Vám Prevádzkovateľ takúto žiadosť nezašle, zaväzuje sa Vaše údaje bezodkladne vymazať.

Informácie o cezhraničnom prenose

V prípade, ak sa u nás uchádzate o  pracovnú pozíciu, prípadne nám chcete nechať svoj životopis, aby sme sa Vám ozvali, ak sa nejaká pracovná pozícia uvoľní, Vaše osobné údaje nahráme do globálneho systému Taleo. Takouto formou spracovania Vašich osobných údajov dochádza k cezhraničnému prenosu údajov, kde príjemcom Vašich údajov je spoločnosť so sídlom v USA, konkrétne:

Semiconductor Components Industries, LLC
5005 East McDowell Road
Phoenix, Arizona 85008

Prenos Vašich osobných údajov sa uskutočňuje formou nahrávania do globálneho systému ,,Taleo“ za účelom viacstupňového schvaľovacieho procesu.

Prenos Vašich osobných údajov je zo strany príjemcu maximálne zabezpečený. Spoločnosť Semiconductor Components Industries, LLC je zapísaná v Privacy Shield a vyhovuje predpisom na ochranu osobných údajov v rámci prenosu osobných údajov medzi EU-U.S. a Swiss-U.S. Rámec ochrany osobných údajov stanovuje Ministerstvo obchodu USA a týka sa zhromažďovania, používania a uchovávania osobných údajov prenášaných z Európskej únie a Švajčiarska do Spojených štátov. Semiconductor Components Industries, LLC potvrdil ministerstvu obchodu, že dodržiava zásady ochrany súkromia v rámci rámcov ochrany súkromia medzi EÚ a USA a Švajčiarskom.

Vaše osobné údaje na účely prenosu budú spracúvané po dobu trvania konkrétneho výberového konania a v prípade udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov maximálne po dobu 6 mesiacov. Viac informácií o prenose údajov zo strany príjemcu nájdete na https://www.onsemi.com/privacy-policy.

Informácie o Vašich právach ako dotknutej osoby, ako aj ďalšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajoch nájdete na našej webovej stránke https://kariera-onsemi.sk/ v sekcii „Spracovanie osobných údajov“ alebo priamo na https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/36227943/sk/zakladne-informacie.