BAKALÁRSKE A DIPLOMOVÉ PRÁCE 2023/2024

Hľadáš zaujímavý projekt pre svoju záverečnú prácu na vysokej škole?  Kolegovia vypísali zaujímavé témy bakalárskych a diplomových projektov. Pozri, či ťa niektorý zaujme!

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU

Bakalárska práca 2024/2025 na FEI STU UEF:  Digitalny Multimeter -návrh digitálneho meracieho prístroja na meranie elektrických veličín.   

 Zadanie: 

Preštudovať si princípy merania elektrických veličín na parametrov polovodičových prvkov. 

Navrhnite meracie zapojenia ktorých funkčnosť overíte simuláciu. Navrhnuté zapojenia zrealizujte a porovnajte s predpokladanými výsledkami. 

 1. Preštudujte vlastnosti a parametra polovodičových súčiastok.
 2. Preštudujte princípy meranie malých i veľkých prútov a napätí.
 3. Zvoľte a stručne opíšte vhodné periférne obvody pre meranie elektrických veličín.
 4. Zvoľte a stručne opíšte vhodné periférne obvody pre meranie parametrov polovodičových prvkov.
 5. Navrhnuté obvody overte simuláciou.
 6. Navrhnite fyzickú realizáciu digitálneho meracieho prístroja.
 7. Verifikujte správnu funkčnosť navrhnutého zariadenia, realizujte kalibráciu a stanovte dosiahnutú triedu presnosti.

 

Ak hľadáš zaujímavý záverečný projekt a máš čas o téme bakalárskej alebo diplomovej práce uvažovať, budeme radi, ak nás budeš kontaktovať prostredníctvom formulára na tejto stránke. Sme otvorení diskutovať o téme záverečnej práce, ktorá ťa zaujíma a je v oblasti našej odbornosti.

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU

Diplomový projekt 2024/2025 na FEI STU- UEF: Návrh prostriedku na overenie funkčnosti I2C zbernice v definovanom rozsahu špecifikácie. 

 Zadanie: 

Preštudovať si komunikačný štandart I2C zbernice a jeho parametre. 

Navrhnite zapojenia ktorými bude riadiť priebeh komunikačných signálov. Navrhnuté zapojenia overte simuláciou a zrealizujte.  

 1. Preštudujte vlastnosti a protokol sériovej zbernice I2C.
 2. Zvoľte a stručne opíšte vhodné periférne obvody pre verifikáciu I2C komunikácie.
 3. Vytvorte modifikovateľný I2C protokol vo zvolenom mikro-kontrolér.
 4. Navrhnite fyzickú realizácie verifikačného zariadenia I2C zbernice.
 5. Navrhnite jednoduché užívateľské rozohranie. 
 6. Verifikujte správnu funkčnosť navrhnutého zariadenia. 

Ak  hľadáš zaujímavý záverečný projekt a máš čas o téme bakalárskej alebo diplomovej práce uvažovať, budeme radi, ak nás budeš kontaktovať prostredníctvom formulára na tejto stránke. Sme otvorení diskutovať o téme záverečnej práce, ktorá ťa zaujíma a je v oblasti našej odbornosti.

Konzultant onsemi:

Študentov na záverečných prácach vedú naši kolegovia. Ich odbornosť, skúsenosť a know-how je plne k dispozícií. Záverečnými prácami previedli počas rokov viacerých študentov, a niektorí sa dokonca stali našimi dlhoročnými kolegami.

Miesto:

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU – záverečné práce vypísali naši kolegovia z vývojového centra integrovaných obvodov, Bratislava Development Centra, ktoré sídli v Twin City C na Mlynských nivách 14  v Bratislave.

Kontaktujte nás:

  Životopis / CV - povolené typy: pdf, docx, doc, rtf, odt, jpg. Veľkosť do 2MB

  Zaškrtnutím políčka udeľujem súhlas so spracúvaním a uchovávaním svojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľovi ON Semiconductor Slovakia, a.s., so sídlom Vrbovská cesta 2617/102 Piešťany, 921 01, IČO: 36227943. Poskytnuté údaje budú spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.
  Súhlas udeľujem na dobu určitú, konkrétne na obdobie 3 rokov.

  Informovanie:
  Ako dotknutá osoba máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Za účelom viacstupňového schvaľovacieho procesu budú Vaše údaje nahraté do globálneho systému ,,Taleo“.
  V tomto systéme budú Vaše údaje uchovávané po dobu 6 mesiacov.
  (bližšie informácie)

  Erika Bališová