Pravidlá súťaže ON Semiconductor Slovakia, a.s.

 Pravidlá súťaže ON Semiconductor Slovakia, a.s.

Tento text obsahuje záväzné pravidlá a podmienky súťaže (ďalej len „súťaž“)

 

Čl. I

Vyhlasovateľ (prevádzkovateľ) a organizátor súťaže

 1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť ON Semiconductor Slovakia, a.s, so sídlom Vrbovská cesta 2617/102, 921 01, Piešťany, IČO: 36227943, zapísaná v obchodnom registri 26. mája 1998, (ďalej len „ON Semiconductor“ a/alebo „Vyhlasovateľ“ a/alebo „Organizátor“).
 2. Tento štatút stanovuje pravidlá súťaže, všeobecné podmienky pre účasť v súťaži, práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá pre určenie víťazov súťaže.

  

Čl. II

Trvanie súťaže

 1. Termín súťaže je stanovený na obdobie od 3.5.2023 10:30 do 12:30 hod. Vyhodnotenie výhercov sa uskutoční 3.5.2023 o 12:30 hod.

 

Čl. III

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

 1. Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá najneskôr ku dnu ukončenia súťaže dovŕšila vek 18 rokov (ďalej len „Účastník súťaže“).
 2. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k Vyhlasovateľovi a zároveň sa priamo podieľajú na ktorýchkoľvek nasledovných činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním súťaže: príprava, spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely súťaže a určenie výhercov súťaže.
 3. Zo súťaže bude vylúčená každá osoba, ktorá svoj výsledok v súťaži dosiahla v rozpore s dobrými mravmi alebo platnými právnymi predpismi, napríklad neoprávneným zásahom do mechanizmu súťažnej hry.

 

Čl. IV

Pravidlá súťaže

 1. Zúčastniť súťaže sa môže iba osoba staršia ako 18 rokov, (ďalej len „súťažiaci“), ktorá sa zapojí a zverejní fotografiu na facebooku onsemi v termíne konania súťaže.

 

Čl. V

Výhra v súťaži

 1. Víťaz v súťaži bude určený losovaním dňa 3.5.2023 o 12:30 hod v onsemi prezentačnom stánku na pôde UNIZA. Získa poukážku na jazdu elektromobilom Tesla S Plaid v hodnote 149 Eur od spoločnosti www.tesladrive.sk. Výherca si jazdu dohaduje individuálne podľa podmienok posktovateľa drivetesla.sk
 2. Výhernú cenu do súťaže venoval organizátor súťaže.
 3. Výhru v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou.
 4. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.

 

Čl. VI

Oznámenie o výhre

 1. Mená výhercov zverejní vyhlasovateľ oznámením v stánku onsemi dňa 3.5.2023 o 12:30 hod na 5. narodeninách onsemi na FEIT UNIZA.

 

Čl. VII

Odovzdanie výhry

 1. Výherca je povinný poskytnúť organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť za účelom odovzdania jeho výhry. Organizátor je oprávnený pri kontaktovaní výhercu požadovať od výhercu súťaže, súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, email, telefónne číslo, adresa za účelom zverejnenia, ako aj odovzdania a doručenia výhry.
 2. Poskytnutie týchto údajov výhercu je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie bude považované za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu, ktorá je nevyhnutná na odovzdanie výhry. Údaje výhercu budú organizátorom spracúvané najviac po dobu 1 roka odo dňa ich poskytnutia.

 

 Čl. VIII

Strata nároku na výhru

 1. V prípade, že výherca neplní podmienky uvedené v tomto štatúte, stráca nárok na výhru.

 

Čl. IX

Dôležité podmienky súťaže

 1. Usporiadateľ súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania, promočnú akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť.
 2. Vyhlasovateľ súťaže si zároveň vyhradzuje právo posúdiť regulárnosť účasti jednotlivých účastníkov súťaže, ako aj právo vylúčiť účastníka súťaže zo súťaže v prípade, ak vznikne podozrenie z akéhokoľvek manipulovania alebo ovplyvňovania výsledkov súťaže.
 3. Usporiadateľ ďalej neručí za doručenie správy, ktorou bude zasielaná informácia o výhre.

 

 Čl. X

Ochrana osobných údajov

 1. Účastník súťaže berie na vedomie, že dobrovoľným zapojením sa do súťaže udeľuje Organizátorovi súťaže v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní́ osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) dobrovoľný súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov na dobu trvania súťaže a vyhodnotenia súťaže, najdlhšie však na dobu (1) roku odo dňa ukončenia súťaže.
 2. Svojou účasťou v súťaži účastník súťaže vyhlasuje, že sú mu známe jeho práva podľa Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov.
 3. Informačná povinnosť podľa čl. 13 Nariadenia je splnená prostredníctvom podmienok ochrany osobných údajov, zverejnená na webovom sídle Vyhlasovateľa.
 4. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.
 5. Účastník súťaže má právo písomnou formou na adrese sídla prevádzkovateľa alebo osobne odvolať svoj súhlas, inak platnosť súhlasu zanikne po uplynutí 1 roka.
 6. Účastník Súťaže má právo vyžadovať od Vyhlasovateľa na základe písomnej žiadosti:
 7. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o účastníkovi Súťaže spracúvané,
 8. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov
 9. informácie o zdroji, z ktorého získal Vyhlasovateľ osobné údaje účastníka Súťaže na spracúvanie,
 10. zoznam osobných údajov účastníka Súťaže, ktoré sú predmetom spracúvania,
 11. na opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 12. na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 13. právo na prenosnosť osobných údajov,
 14. na likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil.

  

Čl. XI

Záverečné ustanovenia

 1. Účasťou v súťaži vyjadruje každý účastník súťaže svoj súhlas s pravidlami tejto súťaže uvedenými v tomto štatúte. Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s týmto štatútom.
 2. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor.
 3. Na právne vzťahy neupravené týmto Štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie.
 4. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, sa jednotliví účastníci a Vyhlasovateľ zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou.
 5. Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu štatutárnym zástupcom Vyhlasovateľa súťaže.

Kontaktujte nás:

  Životopis / CV - povolené typy: pdf, docx, doc, rtf, odt, jpg. Veľkosť do 2MB

   ÁNO, súhlasím.

  Zaškrtnutím políčka udeľujem súhlas so spracúvaním a uchovávaním svojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľovi ON Semiconductor Slovakia, a.s., so sídlom Vrbovská cesta 2617/102 Piešťany, 921 01, IČO: 36227943. Poskytnuté údaje budú spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.
  Súhlas udeľujem na dobu určitú, konkrétne na obdobie 3 rokov.

  Informovanie:
  Ako dotknutá osoba máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Za účelom viacstupňového schvaľovacieho procesu budú Vaše údaje nahraté do globálneho systému ,,Taleo“.
  V tomto systéme budú Vaše údaje uchovávané po dobu 6 mesiacov.
  (bližšie informácie)

  Erika Bališová